Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

KEURINGEN.NL is gespecialiseerd in de begeleiding van hen die van plan zijn een woning te kopen of verkopen. KEURINGEN.NL werkt onafhankelijke en professioneel. Wij helpen je graag verder.


AAN DEZE SITE WORDT MOMENTEEL GEBOUWD. ONE EXCUSES VOOR HET TIJDELIJK GEBREKKIG FUNCTIONEREN

Werkwijze                          
Algemeen


Mogelijkheden en beperkingen bij keuringen

De bouwkundige keuring is er op gericht visueel waarneembare bouwkundige gebreken te beoordelen. Redelijkerwijs goed en veilig bereikbare ruimten en delen van constructies worden zo goed als redelijkerwijs mogelijk geïnspecteerd. Ruimtes onder, tussen of achter vloeren, plafonds, wanden, knieschotten worden geïnspecteerd vanuit en in de directe omgeving van toegangsluiken, voor zover deze redelijkerwijs bereikbaar zijn en zonder gebruik te maken van gereedschappen en zonder het verplaatsen van huisraad kunnen worden geopend.
Waar onderdelen niet visueel kunnen worden geïnspecteerd en er desondanks op voorhand (aanleiding tot) twijfel bestaat aan de conditie, zal worden geadviseerd om verdergaand onderzoek te laten plegen. Dit staat dan bij de diverse onderdelen aangegeven. Wanneer geen aantekening is gemaakt wil dat zeggen dat er geen directe reden is om te veronderstellen dat er gebreken zijn die ernstig afbreuk doen aan het functioneren en/of de duurzaamheid.


BOUWKUNDIG

Ten behoeve van de keuring worden begane grondvloeren geïnspecteerd in de directe omgeving van het kruipluik. Indien de aanvullende opdracht is verleend om de kruipruimte, met inbegrip van onderzijde begane grondvloer en leidingwerk, zo ver als mogelijk te inspecteren: inspectie van de kruipruimte wordt alleen uitgevoerd indien dit veilig mogelijk is en de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger bij de inspectie aanwezig is. De kruipruimte moet bereikbaar zijn door middel van een goed toegankelijk kruipluik (afmetingen minimaal 500*500 mm en te openen zonder hulpmiddelen). Een minimale vrije hoogte van ca. 50 cm. onder de vloerbalken is noodzakelijk (ARBO), tevens dient de kruipruimte droog en voldoende geventileerd te zijn.

Daken worden geïnspecteerd wanneer deze redelijkerwijs veilig bereikbaar en begaanbaar zijn zonder specifieke hulpmiddelen. De inspecteur heeft een ladder met een werkhoogte die één bouwlaag (max 3 meter ) overbrugt. Wanneer daken, goten en dakkapellen zich hoger bevinden worden deze uit het raam of dakkapel geïnspecteerd. Als er anderzijds veilig klimmateriaal aanwezig is wordt daar met toestemming van de eigenaar gebruik van gemaakt om te inspecteren.

Inwendige constructies als van kanalen, schoorstenen en dergelijke vallen buiten de inspectie omdat ze niet visueel controleerbaar zijn.

Voor afwerkingen worden de ernstige, gebruiksbeperkende schaden gemeld, indien deze in de rondgang zijn opgemerkt. Er wordt niet specifiek gezocht.


INSTALLATIES

Daar voor het testen van de apparatuur specifieke gereedschap en meetapparatuur benodigd is, valt dit buiten de keuring.

Voor wat betreft de elektrische installatie wordt, indien daar specifieke aanleiding toe is, bij de keuring steekproefsgewijs gezocht naar verboden bedradingen en leidingen. Tevens wordt gekeken naar de aanwezigheid van aardlek-schakelaar en aardelektrode. Bij het controleren van de elektrische bedrading demonteren wij maximaal twee wandcontact-dozen per bouwlaag.
Grondleidingen naar bijgebouwen e.d. kunnen niet visueel worden beoordeeld en vallen daarom buiten de inspectie.

Sanitair wordt gecontroleerd op juiste werking voor zo ver dat mogelijk is. Niet beoordeeld worden installaties en accessoires als zwembaden, sauna’s, tuinsproei-installaties e.d. Voor het verkrijgen van een gedetailleerd beeld van installaties is het aan te raden de nutsbedrijven en/of een waarborginstallateur in te schakelen.
Overigens wordt doorgaans in koopakten een zinsnede opgenomen waarin door verkoper wordt verklaard dat installaties en over te dragen apparatuur naar behoren zijn aangesloten en functioneren. De bouwkundige keuring is geen vrijwaring voor de verkoper in deze.


OVERIG

Voor onderheide bijgebouwen wordt volstaan met een algemene indruk. Ernstig gebruiksbeperkende gebreken worden gemeld.


MILIEUASPECTEN

Er wordt tijdens de inspecties niet specifiek naar schadelijke en gevaarlijke materialen gezocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder schadelijke en gevaarlijke materialen wordt onder andere verstaan asbest, olietanks en dergelijke. Tenzij uitdrukkelijk anders verklaard in het rapport, zal de bouwkundige aannemen dat geen schadelijk of gevaarlijke materialen of technieken in de constructie van het vastgoedobject zijn toegepast.

Loden drinkwaterleidingen en asbest zullen worden opgemerkt en gemeld, voor zover deze materialen gezien kunnen worden. Opgemerkt dient dat dergelijke materialen dikwijls pas zichtbaar zijn na blootlegging, hetgeen niet kan worden uitgevoerd zonder risico schade te veroorzaken.


BODEMVERONTREINIGING

De bouwkundige zal geen uitspraak doen over aanwezigheid van bodemvervuiling aangezien dit uitsluitend door specialisten kan worden vastgesteld. Waar hij, gebaseerd op zijn plaatselijke kennis of op de inspectie, verwacht dat vervuiling een probleem zou kunnen zijn, zal hij wijzen op het belang van het verkrijgen van een rapport van een specialist.Laatste wijzigingen op onze website

  • algehele restyling [22-01-2008]

  • proefversie [28-12-2007] diversen [12-12-2010] [15-12-2016]