Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

KEURINGEN.NL is gespecialiseerd in de begeleiding van hen die van plan zijn een woning te kopen of verkopen. KEURINGEN.NL werkt onafhankelijke en professioneel. Wij helpen je graag verder.


AAN DEZE SITE WORDT MOMENTEEL GEBOUWD. ONE EXCUSES VOOR HET TIJDELIJK GEBREKKIG FUNCTIONEREN

Garantiekeuringen                            
Summum-garantie


Bij KEURINGEN.NL kun jekiezen of je de woning met of zonder garantie laat keuren.

Uitgangspunt bij verlening van garanties is dat moet kunnen worden geconstateerd dat het betreffende onderdeel in voldoende mate voldoet aan de eisen. Het is dus mogelijk dat onderdelen, hoewel mogelijk goede staat verkerend, worden uitgesloten van garantie in verband met het gebrek aan voldoende en/of goede controlemogelijkheden.
Het pand wordt onafhankelijk beoordeeld, aan de hand van vigerende technische voorschriften en normen, rekening houdend met het bouwjaar en de bouwwijze.
Beoordeeld worden die aspecten die voor deurgdelijkheid, duurzaamheid en veiligheid van belang zijn. Visueel worden beoordeeld: - fundering en kruipruimte - gevels, metselwerk en betonwerk - vloeren - kapconstructie en afwerking - schoorsteen uitpandig (het goede functioneren van rookgasafvoerkanalen dient met een video-inspectie te worden beoordeeld) - installaties.

Bij de Summum-garantiekeuring wordt de woning getoetst op vast aantal punten. Afhankelijk van de kwaliteit van de woning kan op onderdelen garantie worden afgegeven op het goede functioneren.


SUMMUM-GARANTIE TOT 18 MAANDEN


KEURINGEN.NL zegt bij Summum-keuringen toe aan de rechtverkrijgende afnemer van de bouwkundige keuring, gerekend vanaf de datum van keuring of eventuele herkeuring,

dat voor een periode van 18 maanden gegarandeerd zijn de functionaliteiten van:
•   fundering;
•   dakconstructie, (inbegrepen dakoverstekken, boeiboorden, dakramen en dakkapellen);
•   schoorstenen en dakpannen;
•   loodwerk; 
•   vloeren;
•   gevels (metselwerk, voegwerk, lateien, lekdorpels, gevelbekleding, balkon, erker en luifel);
•   gevelkozijnen/ramen en deuren (dat ramen en deuren niet klemmen en/of overmatig uitzakken, dat geen houtrot optreedt die de
    constructie wezenlijk verzwakt (niet meer dan 10 cm3 per aantasting), dat ramen en deuren niet meer dan 10 mm kromtrekken
    t.o.v. de loodlijn;
•   kelders (dat geen lekkage optreedt via vloer of wanden);
•   binnenwanden; 

en voor een periode van 12 maanden gegarandeerd zijn de functionaliteiten van:
•   alle andere dakbedekking dan dakpannen;
•   sanitair: de werking van toiletten, stortbakken, wastafels, kranen en aansluitingen;
•   (warm)waterinstallaties: de werking van warmwatertoestellen, leidingen, afvoeren en riolering, alles voorzover binnenshuis;
•   centrale verwarmingsinstallaties: de werking van de c.v.-ketel, leidingen en radiatoren;
•   binnenriolering;
•   installatie voor mechanische ventilatie; 
•   gasinstallatie;
•   elektrische installatie: de werking van groepenkast, aardlekschakelaar, leidingen en bedrading, schakelmateriaal;

dat indien bij de rechtverkrijgende schade mocht ontstaan welke is veroorzaakt door een verborgen gebrek in de hierboven genoemde bouwdelen en/of installaties, KEURINGEN.NL gedurende de garantietermijn zal vergoeden of doen verrichten: het herstel of, indien dit niet meer mogelijk is, het opnieuw leveren van (het) beschadigde bouwde(e)l(en) en/of installatie(s) aan rechtverkrijgende, e.e.a. met inachtneming van de voorwaarden. 

Uitgangspunt voor het herstel en/of vervanging is dat het betreffende onderdeel functioneel wordt hersteld c.q. vervangen in de kwaliteit en staat zoals deze zou zijn geweest zonder de opgetreden schade. Kosten voor regulier onderhoud vallen buiten de garantie. 
Het maximale bedrag aan schade-uitkeringen aan rechtverkrijgende, gedurende de garantietermijn, is gelimiteerd tot het bedrag dat nodig is om de functie van het betreffende onderdeel te herstellen c.q. vervangen in de kwaliteit en staat zoals deze zou zijn geweest zonder de opgetreden schade, niet in betere staat en excl. gevolgschade (indemniteits-beginsel), met dien verstande dat het maximum is vastgesteld op € 7.500,-- (inclusief BTW) per gebeurtenis, met een maximum van € 12 .000,-- (inclusief BTW) per object voor de gehele garantieperiode.  Tevens geldt een eigen risico van €1.500,00 (inclusief BTW) per gebeurtenis.

Uitgesloten van de garantie zijn:
•  onderdelen of installaties die hierboven niet genoemd zijn;
•  alle in het rapport genoemde onderdelen waarvan de conditieaanduiding minder dan "goed" is;
•  alle onderdelen waarbij in het rapport is aangegeven dat er sprake is van blijvend risico;
•  alle onderdelen die volgens het rapport niet of onvoldoende geïnspecteerd konden worden of die nader onderzoek behoeven;
•  leidingen voor installaties, anders dan die voor riolering, water, gas, centrale verwarming, elektra en mechanische ventilatie;
•  schadeclaims zoals genoemd onder de algemene uitsluitingen.
•  woningen waarvan de keuringskosten niet binnen de in de factuur gestelde termijn zijn voldaan. zie tevens de algemene
   uitsluitingen. Laatste wijzigingen op onze website

  • algehele restyling [22-01-2008]

  • proefversie [28-12-2007] diversen [12-12-2010] [15-12-2016