Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

KEURINGEN.NL is gespecialiseerd in de begeleiding van hen die van plan zijn een woning te kopen of verkopen. KEURINGEN.NL werkt onafhankelijke en professioneel. Wij helpen je graag verder.


AAN DEZE SITE WORDT MOMENTEEL GEBOUWD. ONZE EXCUSES VOOR HET TIJDELIJK GEBREKKIG FUNCTIONEREN

Bouwkundige keuring   
Het doel van een bouwkundige keuring


Het doel van een bouwkundige keuring is het krijgen van inzicht in de bouwkundige conditie en de staat van onderhoud van de woning, om vast te stellen of. Hierbij wordt een vast programma aangehouden. 

Uitgangspunt bij verlening van garanties is dat moet kunnen worden geconstateerd dat het betreffende onderdeel in voldoende mate voldoet aan de eisen. Het is dus mogelijk dat onderdelen, hoewel goede staat verkerend, worden uitgesloten van garantie in verband met het gebrek aan voldoende en/of goede controlemogelijkheden. Het pand wordt onafhankelijk beoordeeld aan de hand van vigerende technische voorschriften en normen, rekening houdend met het bouwjaar en de bouwwijze.
Beoordeeld worden die aspecten die voor deurgdelijkheid, duurzaamheid en veiligheid van belang zijn. Visueel worden beoordeeld: - fundering en kruipruimte - gevels, metselwerk en betonwerk - vloeren - kapconstructie en afwerking - schoorsteen uitpandig (het goede functioneren van rookgasafvoerkanalen dient met een video-inspectie te worden beoordeeld) - installaties.

Er moet rekening gehouden worden met de beperkingen van een visuele inspectie. Ook moet de keuring veilig kunnen worden uitgevoerd.

Kan bij een relatief nieuwe woning doorgaans worden volstaan met een relatief eenvoudige keuring, naarmate de woning ouder wordt, wordt het zinvoller om de keuring verder uit te breiden.Wij geven je graag de gelegenheid het keuringspakket toe te snijden op je wensen. Kiezen voor een indicatieve keuring (de quick scan), of kiezen voor optimale zekerheid (met garantie), de keuze is aan jou.


Mogelijkheden en beperkingen bij keuringen

Bij KEURINGEN.NL kun je kiezen of je de woning met of zonder garantie laat keuren.

Bij de Compact-keuring (zonder garantie) kun je zelf het keuringpakket samenstellen. Bij een keuring volgens het basispakket wordt de woning uitsluitend visueel beoordeeld, er wordt geen garantie afgegeven. Daarnaast kun je opgeven of je de kruipruimte geïnspecteerd wilt hebben, of vochtmetingen moeten worden uitgevoerd, of gebruik van een 6-meter lange ladder door jou wordt gewenst. Maar ook meer specialistisch onderzoek als bij voorbeeld met een endoscoop behoort tot de mogelijkheden.

Binnen het Summum-garantiekeuringsconcept van KEURINGEN.NL kan op de diverse onderdelen garantie worden gegeven. Elementen die buiten de Summum-garantie vallen, zoals apparatuur, vloer-, wand- en plafondafwerkingen en inrichtingselementen (b.v. de keuken) worden niet beoordeeld maar geregistreerd. Hierbij wordt een algemene indruk van het onderdeel gegeven. Voor bijgebouwen wordt een algemene indruk gegeven en worden ernstig gebruiksbeperkende gebreken gemeld. Onderzoek naar eventueel aanwezige vervuilde grond, olietanks e.d. vallen buiten het bestek van dit onderzoek.


De kostenraming

In het rapport wordt een kostenraming opgenomen. In deze raming worden kosten welke buiten het reguliere onderhoud vallen opgenomen. Uitgangspunt voor de kostenramingen is functioneel herstel aan het onderdeel waaraan een gebrek is geconstateerd. De kostenraming wordt gebaseerd op algemeen geldende theoretische normen. Voor een marktconforme benadering van de te verwachten kosten is het noodzakelijk om offerten op te vragen bij aannemers en/of installateurs.


Aansprakelijkheid KEURINGEN.NL

Van toepassing zijn de ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ KEURINGEN zoals deze op onze site zijn gepibliceerd.

Het ingenieursbureau is niet aansprakelijk voor schade door "verborgen gebreken" en/of "tekortkomingen", anders dan die welke direct onder de van toepassing zijnde ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ KEURINGEN vallen. Voor zover niet anders bepaald is van toepassing de "Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en Adviserend Ingenieursbureau 2001 (RVOI 2001)"Laatste wijzigingen op onze website

  • algehele restyling [22-01-2008]

  • proefversie [28-12-2007] diversen [12-12-2010] [15-12-2016}